مجمع عمومی کانون ناشران خانه موسیقی برگزار می‌شود

مجمع عمومی کانون ناشران خانه موسیقی برگزار می‌شود

موسیقی ما – مجمع عمومی نوبت اول کانون ناشران خانه موسیقی جهت برگزاری انتخابات این کانون روز شنبه، یازدهم اردیبهشت 1395 از ساعت 14 در خانه موسیقی برگزار می‌شود.

پیرو مصوبه هیئت مدیره خانه موسیقی در خصوص تعیین تاریخ انتخابات کانون‌های تخصصی، روند انتخابات و برگزاری نوبت اول مجامع عمومی کانون های ده‌گانه خانه موسیقی طبق آئین نامه (مصوب 20 دی ماه 1394) از فروردین ماه سال جاری آغاز شده است.

کلیه اعضای کانون ناشران می‌توانند با مطالعه آئین‌نامه انتخابات خانه موسیقی، به صورت فراگیر در این انتخابات شرکت کنند. پس از انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون‌ها، مجمع عمومی نمایندگان کانون‌ها جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی خانه موسیقی متعاقباً برگزار خواهد شد.

روتیتر: 
یازدهم اردیبهشت‌ماه و برای برگزاری انتخابات این کانون؛
منبع: 
موسیقی ما

برچسب ها:

عکس خبر اول: 

نویسنده:

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
موسیقی ما – مجمع عمومی نوبت اول کانون ناشران خانه موسیقی جهت برگزاری انتخابات این کانون روز شنبه، یازدهم اردیبهشت 1395 از ساعت 14 در خانه موسیقی برگزار می‌شود. پیرو مصوبه هیئت مدیره خانه موسیقی در خصوص تعیین تاریخ انتخابات کانون‌های تخصصی، روند انتخابات و برگزاری نوبت اول مجامع عمومی کانون های ده‌گانه خانه موسیقی طبق آئین نامه (مصوب 20 دی ماه 1394) از فروردین ماه سال جاری آغاز شده است…

مجمع عمومی کانون ناشران خانه موسیقی برگزار می‌شود

موسیقی ما – مجمع عمومی نوبت اول کانون ناشران خانه موسیقی جهت برگزاری انتخابات این کانون روز شنبه، یازدهم اردیبهشت 1395 از ساعت 14 در خانه موسیقی برگزار می‌شود.

پیرو مصوبه هیئت مدیره خانه موسیقی در خصوص تعیین تاریخ انتخابات کانون‌های تخصصی، روند انتخابات و برگزاری نوبت اول مجامع عمومی کانون های ده‌گانه خانه موسیقی طبق آئین نامه (مصوب 20 دی ماه 1394) از فروردین ماه سال جاری آغاز شده است.

کلیه اعضای کانون ناشران می‌توانند با مطالعه آئین‌نامه انتخابات خانه موسیقی، به صورت فراگیر در این انتخابات شرکت کنند. پس از انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون‌ها، مجمع عمومی نمایندگان کانون‌ها جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی خانه موسیقی متعاقباً برگزار خواهد شد.

روتیتر: 
یازدهم اردیبهشت‌ماه و برای برگزاری انتخابات این کانون؛
منبع: 
موسیقی ما

برچسب ها:

عکس خبر اول: 
(image)

نویسنده:

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
موسیقی ما – مجمع عمومی نوبت اول کانون ناشران خانه موسیقی جهت برگزاری انتخابات این کانون روز شنبه، یازدهم اردیبهشت 1395 از ساعت 14 در خانه موسیقی برگزار می‌شود. پیرو مصوبه هیئت مدیره خانه موسیقی در خصوص تعیین تاریخ انتخابات کانون‌های تخصصی، روند انتخابات و برگزاری نوبت اول مجامع عمومی کانون های ده‌گانه خانه موسیقی طبق آئین نامه (مصوب 20 دی ماه 1394) از فروردین ماه سال جاری آغاز شده است…

مجمع عمومی کانون ناشران خانه موسیقی برگزار می‌شود

Comments are closed.