ممکن‌است مسائل دیگری در میان باشد!

ممکن‌است مسائل دیگری در میان باشد!

۱۳-۱۲-۲-۱۴۴۵۴۴۱۱

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موضوع حقوق و شورایی شدن ارکستر این‌قدر حاد نیست که حاشیه‌ساز باشد، ممکن است مسائل دیگری در میان باشد و چون قابل‌طرح نیست، این موضوعات پررنگ شده باشند. علی مرادخانی ضمن تأکید بر حل مشکل پیش‌آمده میان رهبران و شورای اجرایی ارکسترها افزود: ما فکر کردیم تشکیل شورای اجرایی ارکسترها موجب عقل جمعی می‌شود چراکه در تصمیم‌های فردی هر کس نظری دارد و به‌اتفاق نظر رسیدن دشوار است. البته برخی مسائل داخل سیستمی است و لزوماً رسانه‌ای نمی‌شود که بتوان درباره آن صحبت کرد. وی ادامه داد: ما از افراد خواستیم که …

ممکن‌است مسائل دیگری در میان باشد!

(image)

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موضوع حقوق و شورایی شدن ارکستر این‌قدر حاد نیست که حاشیه‌ساز باشد، ممکن است مسائل دیگری در میان باشد و چون قابل‌طرح نیست، این موضوعات پررنگ شده باشند. علی مرادخانی ضمن تأکید بر حل مشکل پیش‌آمده میان رهبران و شورای اجرایی ارکسترها افزود: ما فکر کردیم تشکیل شورای اجرایی ارکسترها موجب عقل جمعی می‌شود چراکه در تصمیم‌های فردی هر کس نظری دارد و به‌اتفاق نظر رسیدن دشوار است. البته برخی مسائل داخل سیستمی است و لزوماً رسانه‌ای نمی‌شود که بتوان درباره آن صحبت کرد. وی ادامه داد: ما از افراد خواستیم که …
ممکن‌است مسائل دیگری در میان باشد!

Comments are closed.